Jūs esate čia

Devyndienis už Lietuvos vyskupus

2021-01-18
Artėjant mūsų mylimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginei šventei (sausio 27 d), jungiamės ir visus norinčius kviečiame prisijungti prie iniciatyvos – melstis bendra intencija už mūsų vyskupus, kad palaimintasis Jurgis juos užtartų, o Šventoji Dvasia drąsintų, stiprintų ir vestų.
Beje, pal. Jurgis Matulaitis ganytojo pareigas ėjo tuo metu, kai prieš šimtą metų Lietuvoje ir Europoje siautėjo dar baisesnė pandemija – „ispaniškas gripas“!
Sausio 18-26 dienomis (arba sausio 19-27 d.) melskimės, prašydami pal. Jurgio užtarimo, devynias dienas jo litanija, malda prašant išgydymo mūsų ligoniams, kurie kenčia nuo viruso, ir Sekvencija į Šventąją Dvasią.
Per šį devyndienį už mūsų vyskupus melsis vienuolės, vienuoliai ir tikintieji, o kunigai aukos Mišias.
Tie, kurie melsis ne bažnyčiose, maldai kviečiami 20-22 val.

Malda Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui užtariant prašant sveikatos mūsų ligoniams:
Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks”. Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti sveikatą Covid’u sergantiems ligoniams, kuriems šaukiamės palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad tai būtų naudinga jų išganymui.
Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir amžiais nebūsime apvilti. Amen.
Tėve mūsų, … Sveika, Marija, … Garbė Dievui…

LITANIJA
Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus,
Kristau, išklausyk mus.

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Nekaltai pradėtoji Marija, || melski už mus!
Palaimintasis arkivyskupe Jurgi, || melski už mus!
Didis Nekaltosios Mergelės Marijos mylėtojau, ||
Visada klusnus Šventajai Dvasiai, ||
Ištikimas Bažnyčios sūnau, ||
Gerasis ir išmintingasis ganytojau, ||
Dvasinio atgimimo žadintojau, ||
Vienuolijų atnaujintojau ir kūrėjau, ||
Pašaukimų ugdytojau, ||
Vyskupų ir kunigų globėjau, ||
Darbininkų bičiuli ir švietėjau, ||
Jaunimo mokytojau ir kelrodi, ||
Nepalaužiamo tikėjimo vyre, ||
Darbštumo ir maldingumo pavyzdy, ||
Nuolankumo ir šventumo mylėtojau, ||
Kantrybės ir savitvardos žiede, ||
Dvasinės giedros ir ramybės nešėjau, ||
Vienuoli pagal Dievo širdį, ||
Romusis žmonių ir tautų taikintojau, ||
Uolusis Kristaus Evangelijos šaukly, ||
Visuomenės sąžinės auklėtojau, ||
Atlaidumo priešams pavyzdy, ||
Blogio gerumu nugalėtojau, ||
Klystančių sielų gelbėtojau, ||
Našlaičių tėve ir užtarėjau, ||
Ligonių ir vargdienių guodėjau, ||
Naujųjų laikų šventumo žvaigžde, ||
Atgimstančios Tėvynės švytury, ||
Lietuvos vaikų Dievui užtarėjau, ||

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų.

Vadovas: Melski už mus, Palaimintasis Jurgi,
A.: Kad taptume verti Kristaus pažadų.

MELSKIMĖS
Dieve, Tu palaimintojo Jurgio širdį uždegei karšta Kristaus ir jo Bažnyčios meile. Suteik, meldžiame malonę, kad mes, jo pavyzdžio skatinami ir užtarimo remiami, ištikimai sektume Kristų ir savo gyvenimą aukotume Jo Mistinio Kūno – Bažnyčios ugdymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

SEKVENCIJA Į ŠVENTĄJĄ DVASIĄ
Dvasia, Viešpatie, ateik,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas,
svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu - poilsis,
kaitroje Tu - atvėsis,
Tu - paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina,
skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be tavųjų dovanų
viskas žmoguje skurdu,
viskas - atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta,
laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų,
dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!

Duok mums, mylintiems Tave,
tikintiems Tava galia,
dovanas septynerias!

Duok dorybių atpildą,
siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

https://matulaitis.org/palaimintasis-jurgis-matulaitis/

Tags: