Jūs esate čia

Prienų parapijos jaunimo bendruomenė dėkoja visiems aukojusiems

Prienų parapijos jaunimo bendruomenė dėkoja visiems aukojusiems ir taip prisidedantiems prie jaunimo veiklos Prienų parapijoje vykdymo. Aukos buvo renkamos Verbų sekmadienį ir Didįjį šeštadienį. Jaunimą paremti buvo galima įsigyjant verbą Verbų sekmadienį bei įsigyjant žvakę prieš Didžiojo šeštadienio pamaldas ar po Šv. Mišių įsigyjant jaunimo margintą pašventintą margutį velykų stalui.

Visos surinktos lėšos bus skirtos jaunimo veiklai įgyvendinti – piligriminių kelionių išlaidoms padengti, jaunimo susitikimams organizuoti, taip pat dalis lėšų bus skirta vasaros Prienų parapijos jaunimo stovyklos išlaidoms padengti.

Jaunimas visiems nuoširdžiai dėkoja ir meldžiasi už geradarius.

Prisimenant rudenį vykdytos jaunimo akcijos šūkį „Paremk ne tik auka, bet ir malda“, jaunimas prašo melstis už juos ir jų veiklą, kad jų vykdoma veikla būtų įkvėpta Šventosios Dvasios ir skelbtų mūsų Viešpaties – Prisikėlusio Kristaus šlovę.

 

Tags: