Jūs esate čia

Dvasinių pratybų atgarsiai

"Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta"  (Mt 6,33).

Truputis priešistorės.

2013 metų spalio mėnesį parapijoje pradėjome dvasines pratybas „Eik į savo kambarėlį“. Tai rekolekcijos kasdieniame gyvenime, pagrįstos šventojo Ignaco Lojolos mokymu. Susitikimai vyko kartą savaitėje, „namų darbai“ ­ kasdienis Šventojo Rašto skaitymas apmąstant perskaitytą tekstą, pokalbis su Jėzumi apie tai, kas palietė, kas svarbu, ką tai sako man šiandien. Ir pastangos taip gyventi kasdienybėje. Susitikę grupelėse dalindavomės, kaip sekėsi, mokėmės vieni iš kitų. Šioje dvasinėje kelionėje mus mokė, lydėjo vienuolis jėzuitas Aldonas Gudaitis ir Regina Saulėnienė iš Gyvenimo ir tikėjimo instituto Kaune. 2014 metų birželį Šventomis Mišiomis ir po to šventine vakariene užbaigėme šias pratybas.

Pratybų „Eik į savo kambarėlį“ vaisius – Alfa kursas, kurio komandą sudarė pratybas baigę žmonės. Alfa kurso pasiruošimo darbus pradėjom rugsėjį: mokėmės, ruošėm informacinę medžiagą, kvietėm žmones, meldėmės už juos ir vieni už kitus. Mus mokė, ruošė, drąsino ir visaip padėjo Šventosios Šeimos vienuolė sesuo Fausta iš Marijampolės. Alfa kursas – tai 11 mokymų, kurių metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis, ir Šventosios Dvasios savaitgalis kurso viduryje. Mokymus sakė ses. Fausta, vieną mokymą – domininkonas brolis Pijus iš Vilniaus, keletą kartų žiūrėjome DVD įrašą. Po kiekvieno mokymo vyko pasidalinimai mažose grupelėse. Susidarė trys grupelės, apie 10 žmonių kiekvienoje. Nepaprastai džiaugėmės, kad labai ištikimai, labai nuoširdžiai Alfa kurse nuo pradžios iki galo dalyvavo mūsų vikaras Arnas. Pažinome, koks nuoširdus, paprastas ir atviras yra šis jaunas kunigas.

Alfa savaitgalyje mums vėlgi padėjo Šventosios Šeimos seserys, svetingai pakvietę į savo vienuolyną Marijampolėje. Tai buvo tikras Šventosios Dvasios išsiliejimas, kurį – vieni stipriau, kiti silpniau – patyrė, išgyveno kiekvienas dalyvavęs. Esame labai dėkingi mūsų klebonui, kad sudarė galimybę savaitgalyje dalyvauti kunigui Arnui.

Gruodžio 21 d. Šventomis Mišiomis ir šventine popiete prie vaišėmis apkrautų stalų, dėkodami vieni kitiems ir Dievui, užbaigėme Alfa kursą. Gera buvo klausytis žmonių liudijimų apie pokyčius, įvykusius daugelio gyvenimuose Alfa kurso metu.

Tačiau ši pabaiga – tai tik pradžia. Antrą Alfa kursą pradėsime 2015 metų vasario 2 dieną. Tai skirta jau kitiems žmonėms, norintiems geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek tiems, kurie praktikuoja krikščioniškąjį tikėjimą. O pirmojo kurso „absolventai“, kad jų dvasinė kelionė nesibaigtų, pakviesti rinktis, kokiu būdu norės keliauti toliau: tai Šventojo Rašto studijų grupė, kuriai vadovauti mielai apsiėmė kunigas Arnas; ir diskusijų kursas „Paprastumas, meilė, teisingumas“.

Į visas tris programas kviečiami visi, norintys pagilinti savo žinias bei sustiprinti tikėjimą.

Yra benokstantis dar vienas dvasinių pratybų vaisius: tai tėvo Aldono pasiūlyta „8 žingsnių programa“, kurią užbaigę suprasime, atpažinsime ar norim jungtis į Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę. Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – tai tarptautinė asociacija, vienijanti įvairiose pasaulio šalyse gyvenančius krikščionis, pasiryžusius tikėjimo keliu eiti kartu su bendruomene. Bendruomenės nariai buriasi į mažas grupes, kurios yra sudėtinė didesnės organizuotos bendruomenės dalis. 4–12 žmonių grupelės sudaro regionines grupes, šios – nacionalines, o nacionalines apima pasaulinė organizacija, gyvuojanti visuose žemynuose. Bendruomenės charizma ir dvasingumas remiasi ignaciškuoju dvasingumu. Paprastai į šią bendruomenę susiburia žmonės, atlikę šv. Ignaco Lojolos dvasines pratybas kasdieniame gyvenime. (iš www.jonai.lt).

O šiuo metu kiekvienas „žengiame“ savo mažus žingsnelius, kasdien skaitydami Šventąjį Raštą ir kas dvi savaites susitikdami pasidalinti kaip sekasi rasti Dievą kasdienybėje, pabendrauti prie arbatos. Mus globoja vėlgi mūsų mielas bičiulis tėvas Aldonas ir Sigutė iš Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenės Kaune.

Ačiū Tau, Viešpatie, už šventus žmones, kurių padedami mes augame tikėjimu.

D. Olsevičienė

Tags: